Δήμος Ζαχάρως
Small text Medium text Large text

αναζήτησηΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ελαχιστοποίηση

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ζαχάρως είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά κύριο λόγο προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς :
α] την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του και
β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει υποπρογράμματα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως Δημόσιου Οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσμού), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του.
Στη πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαμορφώθηκε η στρατηγική του Δήμου εντοπίζοντας τα κρίσιμα ζητήματα της περιοχής. Στη δεύτερη φάση (που θα ακολουθήσει) θα διαμορφωθεί η στρατηγική του και θα εξειδικευτεί σε συγκεκριμένους στόχους και δράσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του πρόσωπα.
Στο πλαίσιο της πρώτης Φάσης, αποτυπώθηκε και αναλύθηκε τόσο το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου, όσο και η εσωτερική του οργάνωση και λειτουργία στην οποία περιλαμβάνονται και τα νομικά του πρόσωπα. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου που αποσκοπεί στη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω παρεμβάσεων σε έργα υποδομής, στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, στην προώθηση της απασχόλησης και στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου.
Οι Άξονες αναφοράς της στρατηγικής του Δήμου Ζαχάρως, στους οποίους ομαδοποιούνται τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που εντοπίστηκαν είναι:

ΑΞΟΝΑΣ 1. Υποδομές, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής. Κρίσιμα ζητήματα αποτελούν η αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος μέσω χωροταξικού σχεδιασμού και αναπλάσεων, η βελτίωση των υποδομών των μεταφορών, ο εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας.

ΑΞΟΝΑΣ 2. Τουριστική Ανάπτυξη. Τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζονται είναι ο προσδιορισμός της ταυτότητας του τουριστικού προϊόντος του Δήμου, καθώς και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

ΑΞΟΝΑΣ 3. Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση. Τα κρίσιμα ζητήματα είναι κυρίως η ενίσχυση των υποδομών οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δράσεων υποστήριξης του παραγωγικού δυναμικού.

ΑΞΟΝΑΣ 4. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός. Τα κρίσιμα ζητήματα αφορούν την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου μέσω της επέκτασης υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία νέων, την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, τη βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών εκπαίδευσης και αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση του πολιτισμού. ΑΞΟΝΑΣ 5. Βελτίωση της εσωτερικής ικανότητας του Δήμου. Η βελτίωση της εσωτερικής ικανότητας του Δήμου θα επιτευχθεί μέσω του εκσυγχρονισμός των λειτουργιών του Δήμου, της υιοθέτησης τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της αναδιοργάνωσης των νομικών προσώπων του Δήμου.

 

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ζαχάρως είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά κύριο λόγο προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς :
α] την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής του και
β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει υποπρογράμματα για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως Δημόσιου Οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και ως κοινωνικού και πολιτικού θεσμού), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του.
Στη πρώτη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαμορφώθηκε η στρατηγική του Δήμου εντοπίζοντας τα κρίσιμα ζητήματα της περιοχής. Στη δεύτερη φάση (που θα ακολουθήσει) θα διαμορφωθεί η στρατηγική του και θα εξειδικευτεί σε συγκεκριμένους στόχους και δράσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του πρόσωπα.
Στο πλαίσιο της πρώτης Φάσης, αποτυπώθηκε και αναλύθηκε τόσο το εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου, όσο και η εσωτερική του οργάνωση και λειτουργία στην οποία περιλαμβάνονται και τα νομικά του πρόσωπα. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου που αποσκοπεί στη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω παρεμβάσεων σε έργα υποδομής, στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, στην προώθηση της απασχόλησης και στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου.
Οι Άξονες αναφοράς της στρατηγικής του Δήμου Ζαχάρως, στους οποίους ομαδοποιούνται τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που εντοπίστηκαν είναι:

ΑΞΟΝΑΣ 1. Υποδομές, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής. Κρίσιμα ζητήματα αποτελούν η αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος μέσω χωροταξικού σχεδιασμού και αναπλάσεων, η βελτίωση των υποδομών των μεταφορών, ο εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης και η βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας.

ΑΞΟΝΑΣ 2. Τουριστική Ανάπτυξη. Τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζονται είναι ο προσδιορισμός της ταυτότητας του τουριστικού προϊόντος του Δήμου, καθώς και η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

ΑΞΟΝΑΣ 3. Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση. Τα κρίσιμα ζητήματα είναι κυρίως η ενίσχυση των υποδομών οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δράσεων υποστήριξης του παραγωγικού δυναμικού.

ΑΞΟΝΑΣ 4. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός. Τα κρίσιμα ζητήματα αφορούν την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου μέσω της επέκτασης υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία νέων, την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, τη βελτίωση και επέκταση υπηρεσιών εκπαίδευσης και αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση του πολιτισμού. ΑΞΟΝΑΣ 5. Βελτίωση της εσωτερικής ικανότητας του Δήμου. Η βελτίωση της εσωτερικής ικανότητας του Δήμου θα επιτευχθεί μέσω του εκσυγχρονισμός των λειτουργιών του Δήμου, της υιοθέτησης τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της αναδιοργάνωσης των νομικών προσώπων του Δήμου.

 

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic